Zasady wpisu na listę mediatorów Stowarzyszenia

Wpis na listę stałych mediatorów.

 1. O wpis na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych może się ubiegać członek Oddziału, który:
  - jest członkiem Oddziału od co najmniej 6 miesięcy,
  - aktywnie działa na rzecz Oddziału,
  - regularnie opłaca składkę oddziałową,
  - spełnia wymogi określone w przepisach prawa,
  - posiada wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na rzetelne i zgodne ze standardami prowadzenie mediacji,
  - ukończył szkolenie podstawowe prowadzone przez PCM lub inne równoważne,
  - przeprowadził jako mediator lub komediator co najmniej 10 protokołowanych mediacji, w tym co najmniej dwie mediacje pod superwizją mediatora wskazanego przez Zarząd Oddziału.
 2. Decyzję o wpisie na listę stałych mediatorów podejmuje Zarząd Oddziału w drodze uchwały.
 3. Zarząd Oddziału w wyjątkowych przypadkach może odstąpić od wymagań wymienionych w ust. 1.