Czym jest mediacja?

Mediacja to skuteczna metoda rozwiązywania sporów.

Dzięki udziałowi bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej -   mediatora, stwarza warunki do szybkiego i konstruktywnego rozwiązania zaistniałego konfliktu.

Podstawowa cecha różniącą mediacje od postępowania sądowego jest taka, iż w sądzie za strony decyduje arbitralnie obca osoba, a rola każdej ze stron sprowadza się do przekonywania sędziego do swojej racji.

Rozwiązanie konfliktuTo nie konflikt jest źródłem walki między ludźmi, ale sposób, w jaki go rozwiązują.

Przede wszystkim rozmowa i porozumienie

Podczas mediacji cała energia stron skierowana jest na to, aby rozmawiać ze sobą w taki sposób, by zrozumieć i być zrozumianym. To strony - jako najlepsi eksperci w swojej sprawie - podejmują decyzje gwarantujące obopólną satysfakcję. Zadaniem mediatora - osoby akceptowanej przez strony sporu - jest umożliwienie i wsparcie wzajemnej komunikacji między stronami oraz pomoc w wypracowaniu satysfakcjonującego porozumienia, uwzględniającego potrzeby i interesy obu stron.

Mediacja ma charakter poufny, a udział w niej jest dobrowolny.

Z mediacji można skorzystać zarówno w trakcie już rozpoczętego postępowania sądowego, jak i przed złożeniem pozwu w sądzie. W tym drugim przypadku ugodę zawartą przed mediatorem można zatwierdzić w sądzie, by uzyskała ona moc prawną ugody sądowej. W przypadku nadania klauzuli wykonalności, jeśli strona nie wywiąże się ze zobowiązania finansowego zapisanego w ugodzie, można rozpocząć postępowanie komornicze z pominięciem procesu sądowego.