Jak zostać członkiem stowarzyszenia?

2

Wypełnij

3

Wyślij na adres: pcm@mediacje.poznan.pl

4

Czekaj na informację zwrotną


Kwestie członkostwa w Stowarzyszeniu określa § 14 Statutu PCM:

§ 14.

  • Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele PCM.
  • Kandydat na członka zwyczajnego PCM podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu, które przeprowadza odpowiedni Oddział PCM.
  • Kandydat na członka zwyczajnego musi być rekomendowany przez minimum dwóch członków zwyczajnych PCM i złożyć deklarację o chęci wstąpienia do PCM.
  • O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych PCM decyduje Zarząd Oddziału w formie uchwały.
  • Od negatywnego stanowiska Zarządu Oddziału w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PCM zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od jej doręczenia.
  • Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Przyjęcie członka do Oddziału w Poznaniu następuje na podstawie Regulaminu PCM Oddział w Poznaniu:

§ 9. Członkostwo Oddziału

  • Członkiem Oddziału może zostać każda osoba, która spełnia wymogi Statutu PCM, a ponadto:
  • Zobowiąże się do opłacania oddziałowej składki członkowskiej,
  • Uzyska rekomendacje dwóch członków Oddziału, w tym jednego członka Zarządu