Regulamin Postępowania Mediacyjnego

w Polskim Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin określa zasady prowadzenia postępowania w celu rozwiązania konfliktu w Polskim Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu, zwanego dalej „PCM”.  

§ 2.

 1. PCM organizuje:
  1. sesje mediacyjne – prowadzone przez mediatorów PCM;
  2. sesje koncyliacyjne – prowadzone przez osoby wpisane na listę mediatorów PCM.
 2. PCM organizuje sesje mediacyjne, jeśli strony zwróciły się o pomoc w rozwiązaniu sporu z udziałem mediatora.
 3. PCM organizuje sesje koncyliacyjne, jeśli strony zwróciły się o przeprowadzenie sesji, której rezultatem miałoby być wskazanie sposobu rozwiązania konfliktu. Do postępowania koncyliacyjnego przepisy Regulaminu dotyczące postępowania mediacyjnego stosuje się odpowiednio.
 4. PCM może organizować indywidualne lub grupowe sesje informacyjne w celu poinformowania skonfliktowanych stron o możliwościach rozwiązania sporu w formie mediacji przez PCM. Indywidualne sesje informacyjne mogą mieć również miejsce w przypadku skierowania wniosku o wszczęcie postępowania tylko przez jedną stronę konfliktu - jeśli wnioskodawca zawnioskuje o przeprowadzenie takiej sesji z drugą stroną.

 

§ 3.

 1. W przypadku skierowania przez sąd mediacji sądowej na adres PCM do mediatora wpisanego na listę mediatorów PCM - PCM jest organizatorem procesu mediacji.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO

§ 4.

Strony kierując sprawę do mediacji zobowiązują się współpracować z mediatorem i działać w dobrej wierze w szczególności, co do przedkładania dokumentów, udzielanych informacji, zajmowanych stanowisk oraz rozwiązań konfliktu w spornej sprawie.  

§ 5.

 1. Przebieg postępowania mediacyjnego ma charakter poufny.
 2. Informacje uzyskane przez mediatora w trakcie mediacji nie mogą być przez niego ujawnione chyba, że wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Obowiązek zachowania poufności istnieje również po zakończeniu postępowania mediacyjnego.
 3. Informacje uzyskane przez mediatora od strony w trakcie mediacji mogą być przekazane drugiej stronie jedynie za jej zgodą.
 4. Strony postępowania mediacyjnego zobowiązane są do zachowania poufności i nie mogą wykorzystywać ani przedstawiać w charakterze dowodów w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub innym, jakichkolwiek informacji ujawnionych w trakcie postępowania mediacyjnego w szczególności:
  1. ustępstw poczynionych w trakcie postępowania mediacyjnego;
  2. propozycji rozwiązań konfliktu;
  3. faktu, że jedna ze stron wyrażała zamiar lub nie wyrażała zamiaru przyjęcia propozycji drugiej strony.

§ 6.

Strona może być reprezentowana w postępowaniu mediacyjnym przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.  

§ 7.

W sesjach mediacyjnych mogą uczestniczyć osoby trzecie za zgodą mediatora i stron mediacji.  

§ 8.

 1. Mediator może zaproponować stronom postępowania skorzystanie z pomocy odpowiedniego eksperta. Decyzję o skorzystaniu z pomocy eksperta podejmują wspólnie strony postępowania mediacyjnego.
 2. Mediator, współpracując ze ekspertami, o których mowa w ust. 1, nie może naruszać zasad poufności.
 3. W trakcie mediacji mediator nie powinien występować w roli eksperta, o którym mowa w ust. 1, nawet, jeżeli posiada fachową wiedzę z danej dziedziny.

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI MEDIATORA

§ 9.

 1. Mediator prowadzi mediację zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Kodeksu Etyki Mediatora Polskiego Centrum Mediacji.
 2. Rolą mediatora jest pomoc stronom w rozwiązaniu konfliktu.
 3. W przypadku naruszenia przez mediatora postanowień niniejszego Regulaminu lub Kodeksu Etyki Mediatora Polskiego Centrum Mediacji mediator niezależnie od odpowiedzialności na zasadach ogólnych możne być skreślony z listy mediatorów PCM.
 4. Jeśli mediację prowadzi więcej niż jeden mediator mediatorzy współpracują ze sobą.

 

 § 10.

 1. Mediator prowadząc mediację kieruje się zasadami neutralności, bezstronności i poufności.
 2. Mediator nie rozstrzyga sporu pomiędzy stronami postępowania mediacyjnego i nie udziela stronom porad prawnych.
 3. Mediator może w trakcie mediacji sporządzać notatki na własny użytek. Z chwilą zakończenia mediacja mediator zobowiązany jest zniszczyć notatki.

 

§ 11.

 1. Mediator może odmówić prowadzenia mediacji jedynie z ważnych powodów.
 2. Mediator powinien odmówić prowadzenia mediacji, jeśli istnieją lub pojawią się okoliczności mające wpływ na jego neutralność czy bezstronność.
 3. W przypadku, gdy mediator odmówił prowadzenia mediacji powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zarząd PCM i strony wskazując powody odmowy prowadzenia mediacji.

   

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO

§ 12.

Postępowanie mediacyjne może być wszczęte: 1) na zgodny wniosek stron; 2) na wniosek jednej ze stron pod warunkiem, że pozostałe strony wyraziły zgodę na mediację; 3) z inicjatywy PCM, jeśli strony wyraziły zgodę na mediację; 4) w wyniku skierowania sprawy do mediacji przez sąd.  

§ 13.

 1. Wniosek o wszczęcie mediacji, o którym mowa w § 12 pkt 1 i 2, zawiera:
  1. oznaczenie stron postępowania mediacyjnego, ich dane teleadresowe, dane pełnomocników, jeśli będą uczestniczyć w mediacji, ich dane teleadresowe i pełnomocnictwa do uczestniczenia w mediacji;
  2. oświadczenia stron o wyrażeniu zgody na mediację;
  3. określenie wartości przedmiotu sporu;
  4. określenie okoliczności sporu;
  5. oświadczenia stron o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu;
  6. oświadczenia stron o zachowaniu poufności przebiegu mediacji;
  7. wskazanie mediatora lub mediatorów albo wniosek o wyznaczenie mediatora przez Zarząd PCM.
 2. We wniosku może być wskazane miejsce przeprowadzenia mediacji.
 3. Wniosek może zawierać także inne dane i załączniki niż te, o których mowa w ust 1.
 4. Wniosek składany przez jedną ze stron zawiera odpis wniosku dla pozostałych stron/strony wraz z załącznikami.

 

§ 14.

 1. Postępowanie mediacyjne wszczyna się po wniesieniu opłaty administracyjnej oraz opłaty za przeprowadzenie mediacji.
 2. Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku o wszczęcie mediacji lub po wyrażeniu zgody na mediację przez drugą stronę – w przypadku wniosku złożonego tylko przez jedną ze stron, mediator PCM zwraca się do stron o uiszczenie kwot, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni postępowanie uważa się za niewszczęte.
 3. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do mediacji w sprawie skierowanej do PCM przez sąd.

 

§ 15.

 1. W przypadku, gdy wniosek o wszczęcie mediacji, o którym mowa w § 12 pkt 1 i 2, nie spełnia wymogów, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1- 6  i ust. 4, PCM wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.
 2. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, PCM odmawia przyjęcia wniosku.

 

WYZNACZANIE MEDIATORA

§ 16.

 1. Mediację prowadzi mediator lub mediatorzy wskazani przez strony.
 2. Jeśli strony we wniosku o wszczęcie mediacji nie wskazały mediatora ani nie zawarły wniosku o wyznaczenie mediatora przez Zarząd PCM - mediatora wyznacza Zarząd PCM.

 

§ 17.

W przypadku gdy wskazany przez strony mediator nie może prowadzić mediacji, odmówił prowadzenia mediacji lub został skreślony z listy mediatorów, Zarząd PCM wzywa strony do wskazania innego mediatora w terminie 7 dni. W przypadku niewskazania mediatora w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd PCM niezwłocznie wyznacza mediatora.  

§ 18.

 1. Każda ze stron może w trakcie mediacji zrezygnować z mediatora. W takim przypadku stosuje się postanowienia § 17.
 2. W przypadku rezygnacji z mediatora i wskazania lub wyznaczenia nowego mediatora, mediatorowi, z którego usług zrezygnowano wynagrodzenie nie przysługuje. Postanowienie to nie dotyczy wynagrodzenia mediatora, który prowadził mediację ze skierowania sądu.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO

 § 19.

 1. Postępowanie mediacyjne przeprowadzane jest na sesjach mediacyjnych.
 2. Rozpoczęcie sesji mediacyjnej następuje z chwilą rozpoczęcia mediacji przez mediatora.

 

§ 20.

 1. Mediacja może być prowadzona na sesji wspólnej z udziałem wszystkich stron lub na sesjach odrębnych z każdą ze stron oddzielnie.
 2. Jeżeli co najmniej jedna ze stron postępowania mediacyjnego przejściowo nie może uczestniczyć w postępowaniu mediacyjnym, w szczególności gdy ze względu na stan fizyczny lub psychiczny nie jest zdolna do uczestniczenia w mediacji, mediator powinien przerwać postępowanie mediacyjne.

 

§ 21.

 1. Postępowanie mediacyjne prowadzi się w siedzibie PCM lub w innym miejscu uzgodnionym przez strony i mediatora.
 2. Mediacja może być też prowadzona w wykorzystaniem technologii komunikowania się na odległość.

§ 22.

 1. Mediacja prowadzona jest w języku polskim.
 2. Na zgodny wniosek stron mediacja może być prowadzona w innym języku niż polski pod warunkiem pokrycia przez strony kosztów tłumaczenia.

 

DORĘCZENIA

§ 23.

 1. Pisma w postępowaniu mediacyjnym doręcza się na adres strony i adres pełnomocnika strony wskazane we wniosku o wszczęcie mediacji. W toku mediacji korespondencja może być prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Strona i jej pełnomocnik mają obowiązek poinformowania PCM o zmianach adresu.

 

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO

§ 24.

 1. Postępowanie mediacyjne kończy:
  1. zawarcie lub niezawarcie ugody przez strony;
  2. rezygnacja z prowadzenia mediacji zgłoszona przez stronę lub strony postępowania mediacyjnego;
  3. oświadczenie mediatora o bezcelowości lub niemożności prowadzenia mediacji;
  4. niewniesienie opłat, od których uzależnione jest prowadzenie mediacji.
 2. Mediator powinien zakończyć postępowanie mediacyjne przed zawarciem porozumienia, jeżeli uzna, że:
  1. przestał być bezstronny lub neutralny w sprawie;
  2. strona trwale nie może uczestniczyć w postępowaniu mediacyjnym;
  3. strona nie chce uczestniczyć w postępowaniu mediacyjnym;
  4. strona uczestniczy w postępowaniu mediacyjnym w celu osiągnięcia nieuczciwych korzyści;
  5. osiągnięcie porozumienia w sprawie nie jest możliwe;
  6. strona chce zawrzeć porozumienie, którego skutków nie jest świadoma.

 

§ 25.

 1. Niezwłocznie po zakończeniu mediacji mediator sporządza protokół z przeprowadzonej mediacji.
 2. Protokół zawiera:
  1. oznaczenie miejsca i czasu przeprowadzenia mediacji;
  2. imię nazwisko albo nazwę każdej ze stron;
  3. imię i nazwisko mediatora oraz adres mediatora;
  4. wynik mediacji.
 3. Jeśli mediacja zakończyła się ugodą załącza się ją do protokołu.
 4. Mediator podpisuje protokół.
 5. Protokół wydaje się każdej ze stron.
 6. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu mediator niszczy notatki dotyczące postępowania mediacyjnego oraz zwraca stronom dokumenty jeśli był w ich posiadaniu.

 

§ 26.

Wniosek o wszczęcie mediacji oraz protokół z przeprowadzonej mediacji wraz z zawartą ugodą przechowuje się w PCM przez okres 5 lat.  

§ 27.

Ugoda zawarta w drodze mediacji może być zatwierdzona przez sąd.  

 

KOSZTY POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO

§ 28.

 1. Na koszty postępowania mediacyjnego składają się:
  1. opłata administracyjna
  2. opłata za prowadzenie mediacji;
  3. wydatki.
 2. Wysokość opłaty administracyjnej oraz opłaty za prowadzenie mediacji określają Taryfa Opłat Mediacyjnych w sprawach gospodarczych i cywilnych oraz Taryfa Opłat Mediacyjnych w sprawach rodzinnych  ustalane przez Zarząd PCM.
 3. Wydatkami są:
  1. koszty podróży i noclegów mediatora;
  2. koszty ekspertyz i opinii biegłych;
  3. wynagrodzenie tłumaczy;
  4. koszt najmu sal, w których prowadzona była mediacja – w przypadku mediacji przeprowadzanej poza siedzibą PCM;
 4. O zasadności poniesienia wydatków każdorazowo decydują mediator i strony.
 5. Strony ponoszą wydatki w częściach równych chyba, że umówią się inaczej.
 6. PCM może żądać od stron wpłacenia zaliczki na poczet wydatków.
 7. W przypadku zakończenia postępowania mediacyjnego przed rozpoczęciem sesji mediacyjnej strony obowiązane są uiścić wydatki poniesione w związku z organizacją sesji, w szczególności koszty podróży mediatora oraz koszty najmu sali.
 8. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 29.

W przypadku sprawy skierowanej do mediacji przez sąd koszty postępowania mediacyjnego ustala mediator według zasad określonych przez Ministra Sprawiedliwości.