Taryfa opłat mediacyjnych w sprawach rodzinnych

POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI Oddział w Poznaniu

 

  Na podstawie § 28 ust. 2 Regulaminu Postępowania Mediacyjnego Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu (PCM), Zarząd PCM postanowił co następuje.

§ 1

 1. Taryfa opłat Mediacyjnych określa wysokość opłat za prowadzenie mediacji w sprawach rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu.
 2. Taryfy Opłat Mediacyjnych nie stosuje się do spraw skierowanych do mediacji przed sąd powszechny.

§ 2

 1. Opłata administracyjna wynosi 300 zł.
 1. Jeśli postępowanie mediacyjne prowadzić ma więcej niż jeden mediator, wówczas stawki opłat za prowadzenie mediacji ustala się indywidualnie.

§ 3

 1. W przypadku sporów o prawa niemajątkowe, gdzie nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu, wysokość opłaty za prowadzenie mediacji wynosi 220 zł/60 min.
 1. Opłata za prowadzenie mediacji stanowi wynagrodzenie za 60 min. pracy jednego mediatora, w tym wszelkie czynności podejmowane poza posiedzeniami mediacyjnymi (powiadomienie stron o mediacji listowne/ telefoniczne, umawianie spotkań, konsultowanie szczegółowych ustaleń z sesji mediacyjnych oraz z okresu między sesjami mediacyjnymi, przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonej mediacji: w zależności od konkretnego postępowania: protokół, ugoda, plan opieki rodzicielskiej, umowa o przeprowadzenie mediacji, wniosek o zatwierdzenie ugody mediacyjnej przez sąd, rachunek za mediację).

  § 4

 1. Opłata za prowadzenie mediacji w sprawach, w których da się ustalić wartość przedmiotu sporu, wynosi 2% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 1.900 zł i nie więcej niż 6.000 zł.
 2. Opłata za prowadzenie mediacji stanowi wynagrodzenie za 8 godzin pracy mediatora, w tym wszelkie czynności podejmowane poza posiedzeniami mediacyjnymi. W wypadku przekroczenia określonego limitu godzin, stawka za każdą kolejną godzinę pracy wynosi 220 zł.
 3. Wszystkie opłaty wymienione w niniejszej taryfie zawierają podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 5

Wszystkie opłaty obciążają strony w częściach równych, chyba, że strony postanowią inaczej.

§ 6

 1. Opłatę za prowadzenie mediacji wraz z opłatą administracyjną należy wpłacić w terminie i na rachunek wskazany przez mediatora PCM przed pierwszym posiedzeniem mediacyjnym.
 2. Pozostałe opłaty i wydatki strony ponoszą według potrzeb postępowania.

 

Zarząd Polskiego Centrum Mediacji
Oddział w Poznaniu