Taryfa opłat mediacyjnych w sprawach cywilnych i gospodarczych

POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI Oddział w Poznaniu

Na podstawie § 28 ust. 2 Regulaminu Postępowania Mediacyjnego Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu (PCM), Zarząd PCM postanowił co następuje.  

§ 1

  1. Taryfa opłat Mediacyjnych określa wysokość opłat za prowadzenie mediacji w Polskim Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu.
  2. Taryfy Opłat Mediacyjnych nie stosuje się do spraw skierowanych do mediacji przed sąd powszechny.

§ 2

  1. Opłata administracyjna wynosi 300 zł.
  2. Opłata za prowadzenie mediacji wynosi 2% wartości przedmiotu, nie mniej niż 1.900 zł i nie więcej niż 6.000 zł. Przy wartości przedmiotu sporu powyżej 1.000.000 zł opłata mediacyjna ustalana jest indywidualnie, jednak w wysokości nie większej niż 2% wartości przedmiotu sporu, powiększonej o należny podatek VAT.
  3. W przypadku sporów o prawa niemajątkowe, gdzie nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu, wysokość opłaty za prowadzenie mediacji wynosi 1.900 zł.
  4. Opłata za prowadzenie mediacji stanowi wynagrodzenie za 8 godzin pracy mediatora, w tym wszelkie czynności podejmowane poza posiedzeniami mediacyjnymi. W wypadku przekroczenia określonego limitu godzin, stawka za każdą kolejną godzinę pracy wynosi 240 zł.
  5. Jeśli postępowanie mediacyjne prowadzić ma więcej niż jeden mediator, wówczas stawki opłat za prowadzenie mediacji ustala się indywidualnie.
  6. Wszystkie opłaty wymienione w niniejszej taryfie zawierają podatek VAT w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami.

§ 3

Wszystkie opłaty obciążają strony w częściach równych, chyba, że strony postanowią inaczej.

§ 4

  1. Opłatę za prowadzenie mediacji wraz z opłatą administracyjną należy wpłacić w terminie i na rachunek wskazany przez mediatora PCM przed pierwszym posiedzeniem mediacyjnym.
  2. Pozostałe opłaty i wydatki strony ponoszą według potrzeb postępowania.

 

Zarząd Polskiego Centrum Mediacji
Oddział w Poznaniu