Jak przebiega mediacja?

1

Kontakt z mediatorem w celu ustalenia terminu spotkania i zasad współpracy

2

Spotkanie wstępne z mediatorem (zwykle najpierw mediator spotyka się z każdą ze stron osobno)

3

Wspólne spotkanie mediatora i stron konfliktu. Szukanie możliwych rozwiązań, satysfakcjonujących dla uczestników mediacji

4

Kontynuacja mediacji na kolejnym spotkaniu lub zakończenie mediacji z podpisaniem ugody kończącej konflikt lub bez podpisania ugody.

Informacje uzupełniające:

W przypadku mediacji ze skierowania sądu, mediator dostarcza do sądu protokół z mediacji i treść ugody (jeśli została zawarta).

Po zatwierdzeniu przez sąd ugoda jest prawomocna i kończy postępowanie sądowe. Jeśli ugoda nie została zawarta, strony uczestniczą w dalszym procesie sądowym. Ugodę zawartą przed mediatorem w mediacji „pozasądowej” również można złożyć w sądzie do zatwierdzenia. Po zatwierdzenie przez sąd ugoda zawarta przed mediatorem uzyskuje moc prawną ugody zawartej przed sądem. Jeśli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji (sprawy o zapłatę), sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności. Otrzymując klauzulę wykonalności, w przypadku braku otrzymania płatności od dłużnika, można skorzystać z postępowania komorniczego już z pominięciem sądu.

Sąd nie zatwierdzi ugody jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.