Bezpłatne porady prawne i mediacyjne

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu oferuje bezpłatne wsparcie mediacyjne i prawne.

Porady z zakresu mediacji:
Mediator Halina Kutereba tel. 502 142 739
Mediator Ewelina Flatow-Kaleta tel. 664 663 433

Porady z zakresu prawa: 
Radca Prawny Michał Borówczak tel. 660 000 112

Informacje kontaktowe

Porady prawne

 

Bezpłatne porady prawne w czterech punktach Nieodpłatnych Porad Prawnych

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku prowadzimy Punkty Niedopłatnych Porad Prawnych na terenie czterech gmin powiatu poznańskiego: Czerwonak, Kostrzyn, Kórnik, Stęszew.

Bezpłatne porady prawne polegają na wykonywaniu przez prawników codziennych 4-godzinnych dyżurów poradniczych we wskazanych Punktach.

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu prowadzi punkty nieodpłatnych porad prawnych na podstawie umów o powierzenie realizacji zadania publicznego zawartych z Powiatem Poznańskim.

 

Profesjonalna bezpłatna pomoc

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów, radców prawnych i uprawnionych magistrów prawa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zw. dalej Ustawą (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.)

CZERWONAK

Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
dni: środa w godz. od 11.00 do 15.00

Siedziba Straży Gminnej, oś. Leśne 16, 62-028 Koziegłowy
dni: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 14.00 do 18.00, piątek w godz. 11.00 do 15.00

KOSTRZYN

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Braci Drzewieckich 1
dni: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: w godz. od 11.00 do 15.00, wtorek: 14.00 do 18.00

KÓRNIK

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 34 A
dni: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek w godz. od 11.30 do 15.30

STĘSZEW

Urząd Miejski, ul. Poznańska 11
dni: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek w godz. od 11.00 do 15.00

Zgodnie z Ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn.zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
  3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
  5. która nie ukończyła 26 lat, lub
  6. która ukończyła 65 lat, lub
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
  8. która jest w ciąży.

OSOBA UPRAWNIONA DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POWINNA WYKAZAĆ SWOJE PRAWO JEDNYM Z PONIŻSZYCH DOKUMENTÓW:
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa powyżej w:
- pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
- pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
- pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
- pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
- pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
- pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE SPRAW:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.